PRAKTIJK VOOR PSYCHIATRIE LEIBLUM
Voor (jong)volwassenen

Voor (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar):


Omvoor vergoeding door uw zorgverzekering in aanmerking te komen is een schriftelijkeverwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk. Er wordt vanaf 2023 gedeclareerd volgens het ZPM (Zorgprestatiemodel). Uw zorgverzekeraar zal uw eigen
risico zelf verrekenen.


U kunt alleen naar Dhr. D.M. Leiblum (psychiater) verwezen worden middels een
verwijzing voor de 'Specialistische GGZ'. Uw huisarts of verwijzer zal duidelijk moeten
aangeven met welke reden u wordt verwezen en welke DSM 5 diagnose hij/zij stelt dan wel vermoedt. Bij voorkeur vóór het eerste gesprek dient u de verwijsbrief op te sturen via de post of mail.Als de datumvan de verwijsbrief later is dan de dag waarop het intakegesprek plaatsvindt,worden de kosten voor dit gespreknietdoor uw verzekeringvergoed enzult u deze zelf moeten betalen.


Het verplicht eigen risico in 2023 is vastgesteld op €385.


Zie ook:


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering 


Vanaf 2022 heeft onze praktijk met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten met uitzondering van CZ.


Er zijn contracten afgesloten met:

 • Menzis: Anderzorg
 • Caresq:Aevitae (EUCARE)
 • Eno
 • VGZ
 • Zilveren Kruis: waaronder Interpolis, FBTO, de Friesland, Achmea,One Underwriting Health B.V.
 • OWM: Zorg en Zekerheid
 • ASR, Ditzo
 • ONVZ


Het is van groot belang dat u bij uw eigen verzekering navraagt of uwbehandeling zal worden vergoed. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van welk soort polis u heeft afgesloten. Indien u een restitutie polis heeft wordt meestal 100% vergoed. Indien sprake is van een naturapolis(of combipolis) dan zal uw eigen bijdrage variëren van 20% tot 40%. U ontvangt bij CZ een rekening welke u zelf dient te betalen en kunt indienen bij uw verzekering. Bij de overige verzekeringsmaatschappijen zult u geen rekening ontvangen aangezien deze direct digitaal via Vecozo bij uw zorgverzekering wordt ingediend. Vraaguw behandelaar ofzorgverzekeraar om meer informatie over het gedeelte dat u in het gevalvan niet-gecontracteerde zorg (= geen contract tussen psychiater en uw zorgverzekeraar) zelf dient te betalen.


Meer informatie over wat contractvrij werken en vergoedingen kunt u vinden op:

https://contractvrijepsycholoog.nl/contracten/


Bekostiging vanaf 202


Vanaf 2022wordt de bekostiging binnen de GGZ veranderd, namelijk via het Zorgprestatiemodel. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u onder andere op:


- LVVP (https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

- Zorgprestatie model: https://www.zorgprestatiemodel.nl/


Voortaan kunt u opde rekening van uw behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller, namelijk maandelijks in plaats van 1 keer per jaar zoals gold volgens de DBC systematiek. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.


In de vrijgevestigde praktijk (SGGZ) worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz worden gebruikt.


De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.


Op basis van de antwoorden op de HONOS+ (zie hier voor de vragen die daarbij beantwoord moeten worden)bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.


De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.


Kosten/prestaties volgens het Zorgprestatiemodel:


Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde psychiaters gesteld die meestal lager zijn dan de tarieven voor de de instelling. Er wordt een laag - en 'hoog' (= 'normaal' zoals vastgesteld door de Nza) tarief gesteld afhankelijk van aard en complexiteit van de problematiek van de patiënt. Alleen de directe tijd (dat is de zogenaamde Face to Face tijd) kan worden gedeclareerd. De indirecte tijd is verdisconteerd met het soort prestatie.


Tarieven Zorgprestatiemodel per 1 januari 2023


Tarieven 2023 monodisciplinairZorgprestatiesworden verdeeld volgens het volgende principe:

 • Consult diagnostiek
 • Consult behandeling
 • Intercollegiaal overleg
 • Reistijd
 • Groepsconsulten


De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en vervolgens door uw zorgverzekering aangepast (verlaagd). Het tarief is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van de behandeling.


Aanvullende informatie over kosten en vergoeding binnen de Specialistische GGZ kunt u vinden op dewebsite van de Nederlandse Zorg Autoriteit:

https://puc.overheid.nl/doc/PUC_658427_22/1/#6d59ef84-ba4c-4e70-a6b0-ca77a24e068d


Bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak:

Binnen 24 uur of van vrijdag 17.00 tot maandagochtend 8.30 zal er € 75,00 in rekening gebracht worden. Dit wordt gedeclareerd als een No-Show en wordt niet vergoed door uw verzekeraar.


Verzekeringen in 2023:


Wij adviseren voor volwassenen in 2022 een restitutiepolis af te sluiten. In de meeste gevallen wordt uw behandeling volledig vergoed en kunt u zelf beter bepalen bij wie en waar u zich wilt laten behandelen tegen een meestal acceptabel (enkele euro's) extra tarief. Uw behandeling wordt dan ook vergoed indien uw zorgverlener geen overeenkomst heeft met uw eigen zorgverzekeraar. Bij een natura- of combipolis wordt van het niet-gecontracteerde zorg 60-80% vergoed

Voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) vanaf 2022


De gemeente zal de kosten van de behandeling van kind of jongere tot 18 jaar vergoeden mits er een verwijzing is van uw huisarts of buurtteam. De gemeente zal een beschikking(snummer) moeten afgeven om voor vergoeding in aanmerking te komen. Niet met alle gemeentes zijn er contracten afgesloten. Voor 2022 is er alleen met
de regio Zuid-Oost een contract afgesloten. Voor sommige gemeentes is er zeer beperkt budget. Vraag dit goed na bij uw gemeente of buurtteam.

Er worden vanaf 2023 geen kinderen of jongeren (<18jr) meer aangenomen


Zelfbetalers:


indien u de kosten zelf wilt betalen dan geldt hetreguliere uurtarief van €145,00/uur.

Voorbeeld verwijzing huisarts

Informatie Transitie Jeudgzorg 2015-2016

AVG verklaring 2023
Praktijk voor Psychiatrie Leiblum is AVG Proof

Kwaliteitstatuut 2.0