PRAKTIJK VOOR PSYCHIATRIE LEIBLUM
Voor (jong)volwassenen

Werkwijze


Na aanmelding telefonisch of via de mail zal ik u binnen 7 dagen een afspraak toesturen voor een intakegesprek. Vervolgens stuur ik u een aantal vragenlijsten om de problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Deze bestaan onder andere uit een klachtenlijst, ontwikkelingsanamnese en indien toepasbaar informatielijsten voor school, ouders en jongere.


Vanaf 2011 is het door uw zorgverzekeraar en indien het een kind of jongere < 18 jaar betreft, verplicht gesteld om de effecten van de behandeling te meten middels ROM (Routine Outcome Measurement). Ik maak daarbij gebruik van het ROM Portaal Embloom (www.embloom.nl). Dit houdt in dat er vóór of tijdens de intakefase en vervolgens tijdens de behandeling een aantal keren gevraagd zal worden een vragenlijst in te vullen om het effect en beloop van de behandeling te evalueren en te meten met als doel de kwaliteit van de behandeling te garanderen


Privacy Policy : hoe gaan wij om met uw persoonlijke gegevens ?


Praktijk voor Psychiatrie Leiblum (PPL) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PPL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als PPL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van patiënten


Persoonsgegevens van cliënten worden door PPL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- administratieve doeleinden

- het declareren bij de gemeente of bij uw verzekering

- voor het registreren in het dossier

- voor het uitvoeren van ROM (Routine Outcome Measurement)


Uw persoonsgegevens worden door PPL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Maximaal 15 jaar volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)


Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijlage op onze website in PDF format (AVG Verklaring)

Voorbeeld verwijzing huisarts

Informatie Transitie Jeudgzorg 2015-2016

AVG verklaring 2023
Praktijk voor Psychiatrie Leiblum is AVG Proof

Kwaliteitstatuut 2.0